AANVAARDING OFFERTE, BESTELBON EN/OF FACTUUR

De volgende paragrafen hebben betrekking op de koper en de verkoper (Vinifika BVBA).

Door de aanvaarding van de offerte, bestelbon en/of de factuur wordt de koper geacht om de hierbij vermelde voorwaarden aan te nemen. Duidelijk overeengekomen is dat de geleverde goederen eigendom blijven van de verkoper tot de volledige koopsom door de koper betaald is.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag vermeld op de bestelbon en/of factuur is een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het bedrag van de onbetaalde bestelbon en/of factuur, zulks van rechtswege en zonder dat hiertoe enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.

Elke vertraging in betaling geeft recht op een intrest van 9% op de niet betaalde som vanaf de vervaldag, onverminderd het recht om vergoeding te eisen voor de reëel geleden schade en gemaakte kosten.

BIJZONDERE SITUATIES

Wij werken bewust met kleinschalige wijndomeinen die duurzaam werken. De rendementen (aantal flessen) liggen hierdoor lager. Desondandanks de regelmatige controle van de voorraad bij de wijndomeinen kan het voorvallen dat een bepaald jaartal niet meer verkrijgbaar is. We leveren u dan het eerstvolgende jaartal dat gebotteld is en/of nog verkrijgbaar is.

Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, stockbreuk en dergelijke meer, niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoediging verschuldigd is.

De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Zonder bijzondere en geschreven afwijkingen van deze bepalingen hebben deze voorwaarden de voorrang op die van de koper.

PROTEST

Eventueel protest van onze facturen dient, om ontvankelijk te zijn, binnen de 8 dagen na ontvangst ervan te geschieden bij aangetekende brief naar het adres van de maatschappelijke zetel. In geval van betwisting is enkel de Rechtbank van Oudenaarde bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing.