AANVAARDING OFFERTE, BESTELBON EN/OF FACTUUR

De volgende paragrafen hebben betrekking op de koper en de verkoper (Vinifika BVBA).

Door de aanvaarding van de offerte, bestelbon en/of de factuur wordt de koper geacht om de hierbij vermelde voorwaarden aan te nemen.

  1. Elke op haar vervaldag onbetaalde factuur zal met het volste recht een interest van 1% per maand genereren tot op de dag van betaling. Dit naast een conventionele schadevergoeding van 15% met een minimum van 125 euro. Dit met een onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestellingen.
  2. Bij laattijdige betaling houdt Vinifika het recht om elke toegestane korting ongedaan te maken.
  3. Onbetaalde goederen blijven eigendom van Vinifika BVBA. Erwetegemstraat 14, 9550 Herzele.
  4. Reeds gemaakte prijsvoorstellen zijn louter ter informatie en worden als niet bindend beschouwd.

BIJZONDERE SITUATIES

Wij werken bewust met kleinschalige wijndomeinen die duurzaam werken. De rendementen (aantal flessen) liggen hierdoor lager. Desondandanks de regelmatige controle van de voorraad bij de wijndomeinen kan het voorvallen dat een bepaald jaartal niet meer verkrijgbaar is. We leveren u dan het eerstvolgende jaartal dat gebotteld is en/of nog verkrijgbaar is, of stellen u een evenwaardig alternatief voor.

Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, stockbreuk en dergelijke meer, niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoediging verschuldigd is.

De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Zonder bijzondere en geschreven afwijkingen van deze bepalingen hebben deze voorwaarden de voorrang op die van de koper.

PROTEST

Eventueel protest van onze facturen dient, om ontvankelijk te zijn, binnen de 8 dagen na ontvangst ervan te geschieden bij aangetekende brief naar het adres van de maatschappelijke zetel. In geval van betwisting is enkel de Rechtbank van Oudenaarde bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing.